کانون نجوم راز آسمان

... من نیز گاهی به آسمان نگاه کرده ام